Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .alis29

देश ‎Peru
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2006年 सेप्टेम्बर 15日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 अप्रिल 29日 16:34
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎98

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎114

प्रमुख भाषा ‎स्पेनी स्पेनी
alis29 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनस्पेनी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्पेनी
जर्मन
7.75/10  
स्पेनी
7.4/10