Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .boracasli

This user is authorized to translate into "Unknown languageUnknown language".

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1998
प्रथम भ्रमण2008年 सेप्टेम्बर 9日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 फेब्रुअरी 15日 19:44
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎40

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎26

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
boracasli can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीतुर्केलीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीतुर्केलीजर्मन
कुनै मिल्ने भेटिइन