Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ebru17

देश ‎Germany
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2008年 अगस्त 24日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अगस्त 24日 14:34
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-77

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-77

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
ebru17 can read the following languages: जर्मनतुर्केलीअरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केली