Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .נגה

देश ‎Israel
जन्मेको बर्ष1971
प्रथम भ्रमण2008年 अगस्त 17日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 अक्टोबर 5日 12:27
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎2399

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎2399

प्रमुख भाषा ‎यहुदी यहुदी
נגה can read the following languages: अंग्रेजीयहुदी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीयहुदी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीयहुदी
यहुदी
9.06/10  
अंग्रेजी
8.19/10