Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .simona_j

देश ‎Lithuania
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2008年 अगस्त 12日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 नोभेम्बर 8日 05:01
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎2108

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1956

प्रमुख भाषा ‎लिथुएनियन लिथुएनियन
simona_j can read the following languages: अंग्रेजीरूसीजर्मनलिथुएनियनYiddish
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीरूसीYiddishजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीलिथुएनियन
लिथुएनियन
7.42/10