Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .lukisped

देश ‎Macedonia
जन्मेको बर्ष1977
प्रथम भ्रमण2008年 अगस्त 1日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अगस्त 25日 08:54
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎970

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎970

प्रमुख भाषा ‎Macedonian Macedonian
lukisped can read the following languages: अंग्रेजीक्रोएसियनBulgarianMacedonian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाMacedonian
Macedonian
9.9/10