Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .



vivi_f93

देश ‎Albania
जन्मेको बर्ष1993
प्रथम भ्रमण2008年 जुलाई 31日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 सेप्टेम्बर 22日 12:58
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎258

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎258

प्रमुख भाषा ‎Bulgarian Bulgarian
vivi_f93 can read the following languages: अंग्रेजीतुर्केलीBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीतुर्केलीस्लोभाकBulgarian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीतुर्केलीBulgarian