Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .gaona

देश ‎Japan
जन्मेको बर्ष1973
प्रथम भ्रमण2008年 जुलाई 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अक्टोबर 28日 13:45
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎255

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎435

प्रमुख भाषा ‎जापानी जापानी
gaona can read the following languages: चिनीया (सरल)जापानीतुर्केलीचीनीया
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषातुर्केली
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाचिनीया (सरल)
चीनीया
10/10