Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .nava91

देश ‎Switzerland
प्रथम भ्रमण2006年 अगस्त 30日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 जनवरी 29日 18:22
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎43

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎252

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
nava91 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनजर्मन
इतालियन
7.64/10  
जर्मन
8.22/10  
फ्रान्सेली
6.74/10  
अंग्रेजी
8.87/10