Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .cbeksari

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1975
प्रथम भ्रमण2006年 अगस्त 17日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 फेब्रुअरी 8日 08:42
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎4821

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎4821

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
cbeksari can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केली
अंग्रेजी
6.62/10  
तुर्केली
5.56/10