Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .schizo

देश ‎South Korea
जन्मेको बर्ष1977
प्रथम भ्रमण2008年 जुन 1日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 जुन 26日 12:20
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎27

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎94

प्रमुख भाषा ‎कोरियन कोरियन
schizo can read the following languages: कोरियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीकोरियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीकोरियन
कोरियन
9/10