Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Imhotep

वेब-साइत

देश ‎China
जन्मेको बर्ष1985
प्रथम भ्रमण2008年 अप्रिल 24日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 डिसेम्बर 2日 13:05
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎1531

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1419

प्रमुख भाषा ‎चिनीया (सरल) चिनीया (सरल)
Imhotep can read the following languages: अंग्रेजीचिनीया (सरल)चीनीया
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीचिनीया (सरल)
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीचिनीया (सरल)
चिनीया (सरल)
9.85/10  
अंग्रेजी
8.54/10