Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .renimcik

This user is authorized to translate into "तुर्केलीतुर्केली".

देश
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2008年 अप्रिल 22日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 मार्च 22日 01:30
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎183

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎183

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
renimcik can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केली
कुनै मिल्ने भेटिइन
Çok sevinçliyim

Ben bu site sayesinde ingilizcemi az da olsa geliştirdim. Teşekkürler Cucumis!