Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Stane

देश ‎Canada
जन्मेको बर्ष1977
प्रथम भ्रमण2008年 अप्रिल 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2014年 फेब्रुअरी 1日 04:22
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎9369

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎9369

प्रमुख भाषा ‎सरबियन सरबियन
Stane can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीसरबियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीक्रोएसियनसरबियनBosnian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीक्रोएसियनसरबियनBosnian
सरबियन
9.75/10  
फ्रान्सेली
8.37/10  
Bosnian
9.19/10  
क्रोएसियन
10/10