Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .alessi

देश ‎Slovakia
जन्मेको बर्ष1980
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 21日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 डिसेम्बर 12日 22:07
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎4140

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎4140

प्रमुख भाषा ‎स्लोभाक स्लोभाक
alessi can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनचेकस्लोभाक
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्लोभाक
स्लोभाक
8.43/10