Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .nevillevlok

देश ‎South Africa
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 मार्च 21日 19:25
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎3364

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎3364

प्रमुख भाषा ‎अफ्रिकी अफ्रिकी
nevillevlok can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनडचअफ्रिकी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीडचअफ्रिकी जर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीअफ्रिकी जर्मन
अफ्रिकी
9.5/10