Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .joeyrting

देश ‎China
जन्मेको बर्ष1984
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 7日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 मार्च 3日 17:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎295

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎295

प्रमुख भाषा ‎चिनीया (सरल) चिनीया (सरल)
joeyrting can read the following languages: अंग्रेजीचिनीया (सरल)चीनीयाLiterary Chinese
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाचिनीया (सरल)
चिनीया (सरल)
10/10