Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Melisa1808

देश ‎Germany
जन्मेको बर्ष1989
प्रथम भ्रमण2008年 फेब्रुअरी 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 डिसेम्बर 7日 21:38
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎275

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎275

प्रमुख भाषा ‎सरबियन सरबियन
Melisa1808 can read the following languages: जर्मनक्रोएसियनसरबियनBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाजर्मन
कुनै मिल्ने भेटिइन