Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .pne

वेब-साइत

देश ‎Germany
जन्मेको बर्ष1974
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 28日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 जनवरी 28日 18:19
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎1280

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1280

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
pne can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनयुनानेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीयुनानेलीएस्पेरान्तोक्लिनगनजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीयुनानेलीजर्मन
अंग्रेजी
9.25/10  
जर्मन
10/10