Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .perijove बिशेसज्ञ Swahili

वेब-साइत

बिशेसज्ञ - Swahili
देश ‎Kenya
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 26日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 जनवरी 25日 15:18
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎20094

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎20445

प्रमुख भाषा ‎Swahili Swahili
perijove can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीSwahili
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाSwahili
कुनै मिल्ने भेटिइन