Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .jonik

देश ‎Norway
जन्मेको बर्ष1952
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 3日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 जुन 5日 22:13
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎2082

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎2082

प्रमुख भाषा ‎नर्वेजियन नर्वेजियन
jonik can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनस्विडेनीडेनिसनर्वेजियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीस्विडेनीडेनिसजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्विडेनीनर्वेजियनडेनिस
नर्वेजियन
9.03/10