Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ilker_42

वेब-साइत

देश ‎Netherlands
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 1日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2014年 फेब्रुअरी 4日 02:01
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎10402

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎10402

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
ilker_42 can read the following languages: डचतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाडचतुर्केली
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाडचतुर्केली
डच
7.85/10  
तुर्केली
8.72/10