Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .merdogan

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1948
प्रथम भ्रमण2007年 डिसेम्बर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 डिसेम्बर 5日 13:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎179638

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎181579

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
merdogan can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीतुर्केलीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीतुर्केलीजर्मन
तुर्केली
8.27/10  
अंग्रेजी
7.65/10  
जर्मन
7.02/10