Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Máira

वेब-साइत

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2007年 डिसेम्बर 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 डिसेम्बर 26日 13:21
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-48

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-48

प्रमुख भाषा ‎पोर्तुगाली पोर्तुगाली
Máira can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगाली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषापोर्तुगाली