Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Inulek

देश ‎Poland
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2007年 नोभेम्बर 28日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 सेप्टेम्बर 13日 17:49
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎9917

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎9929

प्रमुख भाषा ‎पोलिस पोलिस
Inulek can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनपोलिसअल्बेनियनBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीअल्बेनियनBulgarianजर्मनपोलिस
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीअल्बेनियनBulgarianजर्मनपोलिस
पोलिस
9.31/10  
अंग्रेजी
8.8/10  
अल्बेनियन
9.47/10  
जर्मन
8.23/10