Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .bubu20

देश ‎Germany
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2007年 नोभेम्बर 26日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 नोभेम्बर 27日 18:36
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-156

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
bubu20 can read the following languages: रूसीजर्मनअंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी