Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Jedna_mala

देश ‎Bosnia and Herzegovina
जन्मेको बर्ष1993
प्रथम भ्रमण2007年 नोभेम्बर 25日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 डिसेम्बर 26日 08:26
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎196

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎196

प्रमुख भाषा ‎सरबियन सरबियन
Jedna_mala can read the following languages: अंग्रेजीक्रोएसियनBosnianसरबियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषासरबियन