Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवासरुको हरफ - तुर्केली - Günaydin can gene bende habersiz benin resmi...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: तुर्केली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: ब्राजिलियन पर्तुगिज

शीर्षक
Günaydin can gene bende habersiz benin resmi...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Kidsद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: तुर्केली

Günaydin can gene bende habersiz benin resmi cekmisin lutfen can ben sevmiyorum lutfen bir daha benden habersiz resmini cekmeyiniz.
2018年 फेब्रुअरी 14日 04:16