Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - Ancient greek-युनानेली - Δ...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Ancient greek
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: युनानेली

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Δ...
अनुबाद
Ancient greek-युनानेली
Αντριαννα Καλद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Ancient greek

Δέομαι δ αυτών
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Οντων
2018年 फेब्रुअरी 13日 19:27