Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा215अनुबाद - अंग्रेजी-इतालियन - live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीफ्रान्सेलीतुर्केलीइतालियनस्पेनीयुनानेलीBulgarianLatinरोमानियनअरबीरूसीनर्वेजियनस्विडेनीयहुदीफिनल्यान्डीपोलिसडचब्राजिलियन पर्तुगिज  कातालानUkrainianजर्मनहन्गेरियनतुर्केलीअल्बेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Sanskrit

Category Sentence

शीर्षक
live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.
हरफ
curi0usद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.

शीर्षक
vivere oggi, imparare ...
अनुबाद
इतालियन

raykogueorguievद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: इतालियन

vivere oggi, apprendere dal passato e sperare nel domani.
Validated by Ricciodimare - 2008年 जुन 25日 19:15