Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा



alejobel

देश ‎Colombia
जन्मेको बर्ष1974
प्रथम भ्रमण2018年 मार्च 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 मार्च 8日 23:53
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎स्पेनी स्पेनी
alejobel can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्पेनी