Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाahikamr

देश ‎Israel
जन्मेको बर्ष1984
प्रथम भ्रमण2006年 जुलाई 23日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 जुन 6日 13:42
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎4669

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎4266

प्रमुख भाषा ‎यहुदी यहुदी
ahikamr can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीयहुदीअरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीयहुदीअरबीस्पेनी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीयहुदी
यहुदी
8.43/10  
अंग्रेजी
7.84/10  
अरबी
5.08/10