Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 波斯語-越南语 - اعلان ها

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语阿拉伯语匈牙利语克罗地亚语土耳其语西班牙语希腊语保加利亚语巴西葡萄牙语日语荷兰语罗马尼亚语波兰语世界语加泰罗尼亚语丹麦语意大利语瑞典语芬兰语汉语(繁体)汉语(简体)韩国语/朝鲜语葡萄牙语德语立陶宛语挪威语乌克兰语塞尔维亚语俄语斯洛伐克语波斯尼亚语捷克语爱沙尼亚语法罗语阿尔巴尼亚语希伯来语克林贡语波斯語印尼语不列颠语拉脱维亚语冰岛语库尔德语弗里西语马其顿语印地语南非语爱尔兰语格鲁及亚语泰语
索译列单: 越南语

标题
اعلان ها
翻译
波斯語-越南语
提交 cucumis
源语言: 波斯語

اعلان ها
2012年 七月 2日 04:24