Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .متن اصلی - آلبانیایی - Ty t’raftë pika!

موقعیت کنونیمتن اصلی
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: آلبانیایی
ترجمه های درخواست شده: ایتالیایی

این درخواست ترجمه "فقط معنی" می باشد.
عنوان
Ty t’raftë pika!
متن قابل ترجمه
Veronhica پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: آلبانیایی

Ty t’raftë pika!
14 نوامبر 2018 13:48