Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .متن اصلی - یوناني باستان - Δ...

موقعیت کنونیمتن اصلی
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: یوناني باستان

این درخواست ترجمه "فقط معنی" می باشد.
عنوان
Δ...
متن قابل ترجمه
Αντριαννα Καλ پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: یوناني باستان

Δέομαι δ αυτών
ملاحظاتی درباره ترجمه
Οντων
13 فوریه 2018 19:27