Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - क्लिनगन - Wej qab. Blplv'a'?

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: क्लिनगन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: स्पेनी

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Wej qab. Blplv'a'?
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
omarignacio028द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: क्लिनगन

Wej qab.
Blplv'a'?
2019年 अगस्त 6日 20:45