Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अरबी-फ्रान्सेली - السلام عليكم مرحبا بجميع الضيوف اليوم شاقدم لكم...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अरबी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: फ्रान्सेली

शीर्षक
السلام عليكم مرحبا بجميع الضيوف اليوم شاقدم لكم...
अनुबाद
अरबी-फ्रान्सेली
fatimazahrajijelद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अरबी

السلام عليكم
مرحبا بجميع الضيوف
اليوم شاقدم لكم ماقمت بانجازه في مدة شهرين
2019年 फेब्रुअरी 5日 12:06