Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अल्बेनियन-इतालियन - Ty t’raftë pika!

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अल्बेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: इतालियन

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Ty t’raftë pika!
अनुबाद
अल्बेनियन-इतालियन
Veronhicaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अल्बेनियन

Ty t’raftë pika!
2018年 नोभेम्बर 14日 13:48

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2018年 डिसेम्बर 10日 05:10

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12394
Ty t’raftë pika! : Tu non sai!