Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अल्बेनियन - Ty t’raftë pika!

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अल्बेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: इतालियन

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Ty t’raftë pika!
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Veronhicaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अल्बेनियन

Ty t’raftë pika!
2018年 नोभेम्बर 14日 13:48