Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - तुर्केली-ब्राजिलियन पर्तुगिज - Günaydin can gene bende habersiz benin resmi...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: तुर्केली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: ब्राजिलियन पर्तुगिज

शीर्षक
Günaydin can gene bende habersiz benin resmi...
अनुबाद
तुर्केली-ब्राजिलियन पर्तुगिज
Kidsद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: तुर्केली

Günaydin can gene bende habersiz benin resmi cekmisin lutfen can ben sevmiyorum lutfen bir daha benden habersiz resmini cekmeyiniz.
2018年 फेब्रुअरी 14日 04:16