Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - ब्राजिलियन पर्तुगिज -Latin - O fim depende do início.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Category Expression

शीर्षक
O fim depende do início.
हरफ
Marilia Xavierद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

O fim depende do início.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Bom dia gostaria muito que traduzissem esse texto para o latim pois é uma frase muito importante na minha vida.Agradeço desde ja .

Warning, this translation has not been yet evaluated by an expert, it might be wrong!
शीर्षक
Exitus ab initio pendet
अनुबाद
Latin

Dwayn_द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Latin

Exitus ab initio pendet
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
De nada
2018年 जनवरी 4日 12:21