Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - कोरियन-अंग्रेजी - Question about friends chat

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: कोरियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: अंग्रेजी

Category Chat

शीर्षक
Question about friends chat
अनुबाद
कोरियन-अंग्रेजी
Joyce79520द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: कोरियन

어떤 여자가 내 번호를 대신 남자에게 줬나 보다. 당장이라도 다시 보고싶은 조급함이 뚝뚝 묻어나오는 일본어 문자가 오는데, 구글 번역기를 통해 읽는 거데도 손발이 오그라든다.

당신이 보낸 문자는 왠 이상한 외국 남자가 받고있소라고 답신을 보내기엔 그 사람의 상상과 희망을 부수는 것 같아 차마 할 수가 없다.

일본에선 길 가다 꼬셔서 술 마신 여자에게 다음날 이렇게 문자를 보내는구나...
2016年 डिसेम्बर 5日 17:23