Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - फरोईज - Hundrað menn eru farin

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फरोईजडेनिस

शीर्षक
Hundrað menn eru farin
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Bamsaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फरोईज

Hundrað menn eru farin
2012年 फेब्रुअरी 27日 22:00