Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - पोर्तुगाली-फ्रान्सेली - determinação

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: पोर्तुगालीअरबीफ्रान्सेलीरोमानियनतुर्केलीLatinयुनानेलीयहुदीसरबियनरूसीहन्गेरियनक्रोएसियनअल्बेनियनअंग्रेजीजर्मनलिथुएनियन

Category Word

शीर्षक
determinação
हरफ
lauraavilaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: पोर्तुगाली

determinação
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
<Admin's remark>
This request is no longer acceptable according to our new submission rules.

शीर्षक
Détermination
अनुबाद
फ्रान्सेली

marhabanद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: फ्रान्सेली

Détermination
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
<Admin's remark>
This request is no longer acceptable according to our new submission rules
Validated by Francky5591 - 2010年 डिसेम्बर 21日 11:01