Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - Mother wanted him to be home.

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Icelandic

Category Chat - Daily life

शीर्षक
Mother wanted him to be home.
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Bamsaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Mother wanted him to be home. She believes he is sick. Despite feeling cold, he is not sick. If he had gone to bed earlier he would have been better. It would be better if he put on a sweater.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Please use:
sé, sért, séum, séuð or séu
As much as possible...
Edited by Bamsa - 2010年 डिसेम्बर 24日 03:14

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2010年 मार्च 28日 17:34

lilian canale
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 14972


May I ask why you requested this translation?

2010年 मार्च 28日 18:44

Bamsa
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1522
I'm fishing for good Icelandic translators

2010年 मार्च 28日 18:52

lilian canale
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 14972
Hummm...well, in that case I'd just suggest: "She believes he is sick"

"Even if he is cold, he isn’t sick"

"If he had gone to bed earlier...."

2010年 मार्च 28日 19:33

Bamsa
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1522
"Even if he feels cold, he isn't sick"

2010年 मार्च 28日 19:47

lilian canale
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 14972
"Despite feeling cold, he is not sick" ?

2010年 मार्च 28日 21:40

Bamsa
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1522
"Despite feeling cold, he is not sick"