Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - पोलिस-यहुदी - Na zawsze w mojej pamięci tatoNie ...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: पोलिसLatinयहुदी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Kurdish

Category Thoughts - Home / Family

शीर्षक
Na zawsze w mojej pamięci tatoNie ...
हरफ
malinowemarzenieद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: पोलिस

Na zawsze w mojej pamięci tato
Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych

Kocham cię Tato
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
CHODZI O MĘŻCZYZNE

शीर्षक
בזכרוני
अनुबाद
यहुदी

jairhaasद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: यहुदी

אבא, לנצח בזכרוני
אדם אינו מת כל עוד הוא חי בזכרון אוהביו
אני אוהב אותך אבא
Validated by milkman - 2010年 अप्रिल 16日 00:56

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2010年 अप्रिल 10日 01:22

milkman
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 773
Edyta223, can I have a bridge for evaluation purposes please?


CC: Edyta223

2010年 अप्रिल 10日 21:19

Edyta223
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 787
"Forever in my memory - dad
This does not die he who abides in living memory
I love you, Dad"

CC: milkman

2010年 अप्रिल 11日 17:38

milkman
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 773
Thanks Edyta223.
I'm not sure I'm following the 2nd sentence, though...
Here's a free translation of the Hebrew translation:
"Forever in my memory dad hasn't died - he stays in the memory.
I love you dad".
Does it seem correct to you?

2010年 अप्रिल 11日 17:53

Edyta223
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 787
Hi Milkman!
This means that someone does not die if there is in people's memory - "This does not die he who abides in living memory".

2010年 अप्रिल 11日 19:11

milkman
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 773
Oh, I see.
Jair, could you please correct accordingly?