Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - पोलिस - Na zawsze w mojej pamięci tatoNie ...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: पोलिसLatinयहुदी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Kurdish

Category Thoughts - Home / Family

शीर्षक
Na zawsze w mojej pamięci tatoNie ...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
malinowemarzenieद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: पोलिस

Na zawsze w mojej pamięci tato
Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych

Kocham cię Tato
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
CHODZI O MĘŻCZYZNE
Edited by Francky5591 - 2009年 डिसेम्बर 6日 14:17