Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .192अनुबाद - अंग्रेजी-चिनीया (सरल) - Do you still want this text to be translated or...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीBulgarianरूसीरोमानियनतुर्केलीजर्मनडेनिसचिनीया (सरल)लिथुएनियनअरबीफिनल्यान्डीस्पेनीनर्वेजियनस्विडेनी

शीर्षक
Do you still want this text to be translated or...
हरफ
lilian canaleद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Do you still need this translation or should the request be removed?

शीर्षक
您想使您的翻译请求继续有效还是想删除它?
अनुबाद
चिनीया (सरल)

Imhotepद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: चिनीया (सरल)

您想使您的翻译请求继续有效还是想删除它?
Validated by pluiepoco - 2008年 जुन 5日 14:52