Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-स्पेनी - your words will live forever in my heart

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्पेनीअरबीकातालानक्रोएसियनजर्मनफ्रान्सेलीडेनिसयहुदीLatin

शीर्षक
your words will live forever in my heart
हरफ
enn07द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

your words will live forever in my heart

शीर्षक
Tus palabras van a vivir para siempre en mi corazón.
अनुबाद
स्पेनी

lilian canaleद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: स्पेनी

Tus palabras van a vivir para siempre en mi corazón.
Validated by guilon - 2008年 जनवरी 6日 23:35