Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सबै अनुबादहरु

खोजि
सबै अनुबादहरु - Veronhica

खोजि
स्रोत भाषा
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा

नतिजा 1 - 2 (जम्मा लगभग 2)
1
13
स्रोत भाषा
This translation request is "Meaning only".
अल्बेनियन Ty t’raftë pika!
Ty t’raftë pika!

अनुरोध गरिएका अनुबादहरु
इतालियन इतालियन
1